சின்னச் சின்னப் பூனையாம்

சின்னச் சின்னப் பூனையாம்
சீறிப் பாயும் பூனையாம்

கன்னங்கரியப் பூனையாம்
கருப்பு மீசைப் பூனையாம்

இரவில் சுற்றும் பூனையாம்
எலியைப் பிடிக்கும் பூனையாம்

புலியைப் போன்ற பூனையாம்
புத்திசாலிப் பூனையாம்