தோ தோ நாய்குட்டி

தோ தோ நாய்குட்டி
துள்ளி ஓடும் நாய்குட்டி!

பாலை குடிக்கும் நாய்குட்டி
பாசம் காட்டும் நாய்குட்டி!

கரிகள் தின்னும் நாய்குட்டி
காவல் காக்கும் நாய்குட்டி!

வாலை ஆட்டும் நாய்குட்டி
வாட்டம் போக்கும் நாய்குட்டி!

வீட்டை சுற்றும் நாய்குட்டி
விரும்பும் நல்ல நாய்குட்டி