நிலா

வட்ட வடிவ நிலவிது
வானில் மிதந்து செல்லுது

இரவில் நமக்குத் தெரியுது
தேய்ந்து மீண்டும் வளருது

எட்டி எட்டி பார்க்குது
எட்டாமல் தான் வருகுது

சோறு ஊட்ட உதவுது
சோலைக் கழகு காட்டுது