பொம்மை பொம்மை பொம்மை பார்

பொம்மை பொம்மை பொம்மை பார்
புதிய புதிய பொம்மை பார்

கையை வீசும் பொம்மை பார்
கண்ணைச் சிமிட்டும் பொம்மை பார்

தலையை ஆட்டும் பொம்மை பார்
தாளம் போடும் பொம்மை பார்

எனக்கு கிடைத்த பொம்மை போல்
ஏதும் இல்லை உலகிலே